Privacy policy

Disclaimer

De informatie in dit e-mail-bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Door de elektronische verzending van het bericht kunnen er geen rechten worden ontleend. DENOLDERVLEUGELS BV is nimmer verantwoordelijk voor schade of virussen die door dit bericht is toe- cq overgebracht.

Privacy statement

DENOLDERVLEUGELS BV (hierna: DENOLDERVLEUGELS) hecht veel waarde aan de privacy van haar relaties en gebruikers van haar website. Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. De persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. DENOLDERVLEUGELS houdt zich hierbij aan de General Data Protection Regulation (GDPR). In dit Privacy statement wordt uitgelegd welke persoonsgegevens DENOLDERVLEUGELS van u verzamelt en hoe ze die gegevens gebruiken. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates, Geldropseweg 172A, 5643 TP Eindhoven.

Verzamelde gegevens en doeleinde verwerking

Zakelijke relaties
Persoonsgegevens van onze zakelijke relaties worden verwerkt om op een goede en effectieve wijze onze diensten te leveren.
De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor de hieronder genoemde doeleinden:
- om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening;
- om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
- om facturen te kunnen sturen
- en betalingen te administreren;
- om u (indien u ons hiervoor toestemming geeft) te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bv via e-mail en een incidentele nieuwsbrief)
Wij verwerken onder meer de volgende gegevens: (zakelijke) NAW-gegevens, gegevens contactpersoon (naam, e-mailadres, telefoonnummer en functie).

Website bezoekers
Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie. Deze technische informatie wordt alleen gebruikt voor het beheer en de optimalisatie van de werking van de website. Wij verwerken onder meer de volgende gegevens: gegevens over de datum en het tijdstip dat u onze website en pagina’s bezoekt, het type browser dat u gebruikt, de pagina’s en onderdelen van de website die u bezoekt (hoe lang en hoe vaak en in welke volgorde).

Incidentele nieuwsupdate
Wij bieden een incidentele nieuwsupdate aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze diensten en ontwikkelingen. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van geïnteresseerden. Iedere nieuwsupdate bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het geïnteresseerden-bestand van de nieuwsupdate wordt niet aan derden verstrekt, maar zal wel als basis dienen voor onze kerstkaart. Wij verwerken alleen de volgende gegevens: voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer.

Verstrekking gegevens aan derden
Uw gegevens worden alleen verstrekt aan derden met uw voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving en/of wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak.

Doorgifte gegevens buiten EU
Uw gegevens worden niet doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Beveiliging
Wij doen er alles aan om de beveiliging van uw persoonsgegevens te beschermen. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Zo wordt gebruik gemaakt van een firewall en versleutelingmaatregelen ter voorkoming van toegang tot gegevens door onbevoegde derden. De gegevens worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Alleen een selecte groep medewerkers hebben toegang tot de gegevens. De medewerkers van DENOLDERVLEUGELS, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

Bewaren
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houden ons ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

Uw rechten
U heeft het recht om de gegevens die we hebben verzameld op elk gegeven moment in te zien, aan te passen, te laten verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Ook heeft u het recht om uw gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te ontvangen en over te dragen aan een andere organisatie.

U kunt bij ons hiertoe een schriftelijk verzoek toesturen op onderstaand adres:

DENOLDERVLEUGELS BV
Geldropseweg 172A
5643 TP Eindhoven

Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek te reageren.

Websites van derden
Op onze website kunnen links naar websites van derden zijn opgenomen. DENOLDERVLEUGELS draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze derden omgaan met uw persoonsgegevens. Wij raden u daarom ook aan om de Privacy statement van deze websites te lezen alvorens gebruik te maken van deze websites. 

Vragen, opmerkingen of klachten
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit Privacy statement of de wijze waarop DENOLDERVLEUGELS uw gegevens registreert en verwerkt, dan kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

DENOLDERVLEUGELS BV
Geldropseweg 172A
5643 TP Eindhoven

E-mail: info@denoldervleugels.nl
Telefoonnummer: +31(0)40 7851646

Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw vraag, opmerking of klacht te reageren.

Wijzigingen
DENOLDERVLEUGELS behoudt zich het recht voor dit Privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. We raden u aan dit Privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van het geldende Privacy statement op de hoogte bent.